Profesor Zoran Hadžiahmetovic rođen je 1953. godine u Beogradu. Medicinski fakultet završio je 1977. godine u Sarajevu. Kao ljekar – specijalizant počinje raditi na Ortopedskom odjeljenju RMC Tuzla do 1980 godine. Iste godine prelazi na Traumatološku kliniku UMC u Sarajevu gdje dobiva specijalizaciju iz opšte hirurgije. Specijalistički ispit položio je 1984.godine.

Magistrirao je 1987. godine, a 1996. godine odbranio je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Za višeg asistenta na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu biran je 1993. godine, za docenta 1997. godine, vanrednog profesora 2003. godine, redovnog profesora 2009. godine za predmete: ortopedija sa traumatologijom, sportska traumatologija, opšta hirurgija, urgentna medicina.

Kao stipendista Arbeitsgemeinschaft fur Osteosynthesefragen – AO /ASIF/ proveo je 1991. godine nekoliko mjeseci na: Klinik fur orthopaedische chirurgie, Kantonsspital Bruderholz, Basel – Prof. Werner Muller i  Chirurgische klinik, Orthopaedische abt., Tiefenauspital, Bern (Švicarska) – Prof. Hans Urlich Satubli. Kao predavač 1997. godine boravi na Unfallchirurgische klinikum Minden (Njemačka) na poziv Prof. Volker Echtermeyera.

U periodu 1993.- 1997. godina bio je šef  Odjeljenja za septičnu hirurgiju Klinike za ortopediju i traumatologiju   KCUS, a zatim šef  Klinike urgentne medicine KCUS od  1997. do 2018.  god. Istovremeno u periodu 2013.-2016. godina izabran je za  direktora Discipline za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS.

Objavio je 152 rada u domaćim i međunarodnim publikacijamaKao autor i koautor objavio je i 12 knjiga od čega 5 univerzitetskih udžbenika. Bio je mentor 5 odbranjenih  doktorskih disertacija i 7 magistarskih  radova.

U periodu 2003./2007. obavljao je dužnost predsjednika Društva za traumatologiju Federacije BiH. Član je udruženja ortopeda i traumatologa BiH (UOTBIH), Evropske federacije ortopeda i traumatologa (EFORT), Svjetske asocijacije AO/ASIF. Počasni je saradnik- Colaborador de Honor Fakultad de Medicina, Universidad de Oviedo, Principado de Asturias (Španija) od 2008. godine… 

Priznanje Primarijus dodjeljeno mu je za profesionalni  doprinos u liječenju i unaprijeđenju  zdravlja stanovništva (1993.).

 Generalni je sekretar Akademije medicinskih nauka Bosne i Hercegovine (AMNBIH).