Prof. dr Bećir Heljić rođen je u Žepi, 1950. godine. Medicinski fakultet završio je u Sarajevu 1974. a specijalizaciju iz Interne medicine 1983.  Godine 1986. dodijeljeno mu je zvanje primarijusa. Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Sarajevu završio je 1984, magistrirao 1987 godine, a doktorsku disertaciju odbranio je 1992. godine. Akademsku karijeru započeo je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1994. godine a završio je u zvanju redovnog profesora na Katedri za internu medicinu na Medicinskom, Stomatološkom i Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu. Za to vrijeme, u ulozi mentora izveo je 33 magisterija i 12 doktorskih disertacija. Autor je velikog broja naučno-istraživačkih radova i 6 knjiga i poglavlja iz oblasti endokrinologije i dijabetologije. Prvu knjigu iz dijabetologije u BiH zajedno sa suradnicima objavio je 2011. Bio je šef Endokrinološke klinike KCU Sarajevo od 2000-2015.