Rođen sam u Sarajevu 29. marta 1952. godine, gdje sam završio osnovnu školu S.S.Kranjčević, a potom i Prvu gimnaziju. Medicinski fakultet takodje sam završio u Sarajevu 1977. godine. Prvo radno mjesto sam imao u D.Z. Kiseljak, a 1980.g. sam izabran za  asistenta na Institutu za Histologiju Madicinskog  fakulteta u Sarajevu. Na tom radnom mjestu sam radio do 1984.g. kada sam dobio Specijalizaciju iz Opšte hirurgije i radno mjeso na Kliici za abdominalnu hirurgiju KCU. Specijalistički ispit sam položio 1988.g. Nakon toga sve vrijeme radim na istom radnom mjestu. Od  stručnih usasvršavanja 1991 i 1998.g sam bio u Ljubljani (Slovenija) radi usavršavanja tehnike operacija jetre i laparoskopijskih metoda operacija, potom na  Općoj hirurgiji  Medicinskig fakulteta univerziteta Udine (Italija) 1995.g. 

U  Univerzitetskoj klinici Herne (Njemačka) boravi sam 1998.g, također radi usavršavanja laparoskopijskih metoda operiranja. Zvanja Primarijus mi je dodjeljeno 1997.g. Postdiplomski studij, Osnovi medicinskih istraživanja, sam otslušao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Godine 1998. sam izabran za asistenta na katerdi za opštu hirurgiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Magistarski rad pod naslovom »PROCJENA VRIJEDNOSTI RASTERETNE KOLOSTOME KOD RATNIH POVREDA KOLONA« odbranio u julu 1999.g.  Početkom 2000.g. izabran za Višeg asistenta na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta Sarajevo. Doktorsku disertaciju pod naslovom »VRIJEDNOST LAPAROSKOPIJSKE TRANSEKSTRAPERITONEALNE HERNIOPLASTIKE U ODNOSU NA KLASIČNE METODE PREPONSKE KILE«  odbranio sam 2002.g Od 1994.godine član sam Evropske organizacije za istraživanje i tretman karcinoma (EORTC – European Organisation for Research and Tretmant of Cancer). Od 2000.g. je Sekretar Udruženja Hirurga Kantona Sarajevo.Od 2002.g. redovan sam član međunarodnog udruženja hirurgije colona i rektuma (International Society of University Colon And Rectal Surgeons). Od 2002.g. je Predsjednik Udruženja Hirurga Federacije BiH. Objavio sam samostalno ili u suradnji 145 naučnih ili stručnih radova, na bosanskome i engleskom jeziku, u našoj zemmlji i stranim časopisima. Kao autor do sada sam publikovao sam osam knjiga.Za docenta medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izabran sam juna 2003.g. Za vanrednog profesora medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izabran sam oktobra 2008.g.Za redovnog profesora medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, izabran samvoktobra 2014.g.Dugi niz godina sam bio šef klinike za abdominalnu hirurgiju KCUS-a, Obavljao sam i dužnost Direktora hiruške dicipline UKCS-a.